måndag 30 november 2009

Segregeringen är boven

1991 presterade svenska elever som bäst därefter har det börjat gå utför. Jag tror inte att dagens elever har genomgått någon genetisk mutation utan de är lika intelligenta som tidigare årgångar. Om inga genetiska mutationer har uppkommit så får man nog leta svaret till de försämrade resultaten på annat håll.
Skolan i Sverige har genomgått stora förändringar sedan 1991. Kommunalisering, nedskärningar, privatiseringar, fritt skolval osv. Alla dessa förändringar har lett till att segregeringen har ökat i den svenska skolan. Studiemotiverade på den ena skolan och skoltrötta i den andra. På den första så sporrar eleverna varandra och på den andra så drar gruppen ner de som försöker. Resultatet blir ökade skillnader i utbildningsresultatet. Utbildningssegregering försämrar hela skolsystemets resultat visar forskningen. Den stimulans som segregeringen ger de duktigaste får uppväger inte resultatförsämringarna i den andra änden.

Ett tydligt exempel på hur segregeringen försämrar resultatet är det som hände på min dotters skola för några år sedan. Hon hade då blivit nivågrupperad i engelska på sin skola. Hon hade placerats i den snabba gruppen och tyckte det var jätteskönt. För nu slapp hon sitta och lyssna på de elever som knappt kunde läsa och uttala engelska. Min dotter utvecklades snabbt tillsammans med de andra duktiga eleverna i den snabba gruppen.

Men de svaga eleverna fick efter uppdelningen bara lyssna på andra elever som inte hellre kunde läsa engelska. Elever som långsamt ljudade sig igenom texten. De elever som verkligen behövde få lyssna till god engelska fick istället bara höra stapplande försök. Resultatet blev ökade skillnader i kunskaperna och totalt sett sämre kunskaper.
Regeringens satsningar på tex elitklasser kommer att förstärka den här trenden ytterligare och i förlängningen försämra de totala studieresultaten.
En rejäl återställare av stora delar av de senaste 20 årens skolpolitik skulle göra underverk för svensk skola.

Henrik

KB HD Svensson DN
Skolverket skolverket 2
Christermagister


söndag 29 november 2009

Skyltsöndag i Hässleholm


Hasse kränger flygblad

Socialistiska Partiet delade ut hårda klappar till den styrande borgliga majoriteten idag på skyltsöndagen. Ett flygblad som protesterade mot utförsäljningen och privatiseringen av den kommunala verksamheten. Glöggdrickande och pepparkaksätande hässleholmare tog julvänligt emot våra flygblad. En lyckad eftermiddag på torget, enda smolken i bägaren var att vi hade för få flygblad och tidningar.

Innan flygbladsutdelningen så delade jag ut flygblad för Tolerans Hässleholm. Vi uppmanade kommunen att ta emot ensamkommande flyktingbarn. En och annan grinolle stötte vi på men den övervägande majoriteten höll med oss om att det är dags för Hässleholms kommun att också börja ta sitt ansvar när det gäller flyktingbarnen.
Marie delar ut för Tolerans Hässleholm.

Henrik

Nyspråk

Dagens ledare på Norra Skåne är en fantastisk uppvisning i Orwelliansk nyspråk. Nedskärning blir till satsning, utförsäljning av kommunal egendom blir till ekonomiskt ansvar. Med god politisk retorik kan man dölja allt så länge man inte tvingas bli konkret. De "satsningar" som den styrande majoriteten har genomfört här i kommunen infattar bla nedläggning av byskolorna, större barngrupper på daghemmen utan personalökning, minskning av personalen på tex kaptensgården, nedläggningen av fritidslägret, borttagandet av kommunekologen, stängt Kultur & Musikskolan för funktionshindrade osv.
Norra Skåne hävdar att majoriteten vänder på alla stenar för att göra verksamheten effektivare. Sanningen är att det inte vänds på stenarna utan de kastas bort. Avsked är inte effektivisering utan nedskärning.
Henrik
NSK

lördag 28 november 2009

Urban outfitters

Nedan är ett inlägg som jag har kopierat från Kilden & Åsman - viktigt och jag hinner inte skriva ett eget. Kilden & Åsman är en kvalitetsblogg som är värd att besöka.

Budkavlen går…

Den antifackliga amerikanska klädkedjan Urban outfitters har ställt sina anställda inför två alternativ. ”Antingen blir du uppsagd på grund av arbetsbrist – eller får du ta anställning på ett bemanningsföretag och sedan bli uthyrd till oss”.

I framtiden ska verksamheten drivas helt utan egen anställd personal, säger företagets Marianne Bäärnhielm. Det blir bättre så, menar hon. Eftersom vi har ledningen i London. Den verkliga orsaken är att man vägrar att teckna kollektivavtal. Personalen ska inte få ha den tryggheten.

Men den inställningen ska Urban outfitters naturligtvis inte driva någon verksamhet alls. Budkavlen går om en bojkott. Skicka den vidare uppmanar vi från vår sida!

namninsamling mot Urban outfitters.fredag 27 november 2009

Välförtjänt beröm Merete!

En av våra partimedlemmar , Merte Karlsen, fick idag välförtjänt beröm för hur hon och andra i aktionsgruppen för Vittsjö bibliotek har jobbat för att rädda biblioteket. Jag återpublicerar insändaren i Norra Skåne här nedan.

En upplevelse på biblioteket

Tack för biblioteksmanifestationen.
Tilldragelsen på Vittsjö bibliotek i lördags var verkligen en upplevelse. Författarna Gustav Fridolin kallat hit från när och fjärran - men de flesta med skånsk dragning på r: en - var en fantastiska att lyssna på. Hoppas att detta kan bli första steget mot ett aktivare kulturliv i Vittsjö.
Så ett varmt tack till aktionsgruppen med Rickard Larsson, Solveig Rosen, Merete Karlsen, Karl-Eve Lunnergård och Claes Ruderstam i spetsen. Och inte minst till Gustav Fridolin som bjöd in författare och såg till att allt blev av,
När Norra Skåne omnämner Dig som något slags inbjuden gäst till ditt eget bibliotek så undrar man om det inte är jante som är i farten. med all din kämpaglöd borde du tillbaka in i politiken, det är vi många som tycker!
Carolin

Fint och välförtjänt skrivit av Carolin, alla medlemmar i aktionsgruppen och alla vittsjöbor som har deltagit i kampen för biblioteket bör bli våra förebilder. Det är genom att mobilisera alla medborgare som nedskärningspolitiken kan stoppas.

Henrik

NSK NSK2 Kb

Vattenfall och energiomställningen

Av ledarred

Det helstatliga svenska energibolaget Vattenfall fyller i år hundra år. Ett jubileum som i hög grad solkas av företagets nuvarande moraliska kris med pantsättning av tillgångarna i Sverige och den tyska kolstämpeln i pannan. Många svenskar har säkert levt med föreställningen att den statliga energijättens uppgift har varit att förse oss inom landets gränser med tillräcklig tillgång av säker energi till rimliga priser. Men utvecklingen från mitten av nittiotalet, med avreglering av elmarknaden och bolagisering av Vattenfall, har öppnat upp för svindlande affärer.
För tio år sen startade Vattenfall sin expansion utomlands. En utvidgning som ökat årsomsättningen från 28 till 185 miljarder. Helt dominerande energislag har de fossila bränslena blivit. Utsläppen från Vattenfalls kolkraftverk överstiger nu koldioxidutsläppen från hela nationen Sverige.

Inom den tyska miljöopinionen har Vattenfall idag rykte om sig som landets värsta miljöbov. Till följd av företagets utbyggnad av kolkraften och fördrivande av lokalbefolkning för att komma åt brunkolen, men också på grund av flera uppmärksammade olyckor och incidenter i Vattenfalls kärnkraftverk.
Vattenfall har ofta försvarat sig med hänvisning till att man går in för ”ren” kolkraft med avskiljning och lagring av koldioxiden. I ett debattinlägg i Aftonbladet 19 november skrev tre företrädare för tyska miljörörelsen: ”Problemet är att tekniken inte finns i dag. Tidigast år 2030 kan den tas i bruk i någon större skala, om den över huvud taget visar sig fungera. Då är det redan för sent. Enligt FN:s klimatpanel måste de globala utsläppen av växthusgaser nå sin höjd senast år 2015 och sedan minska hastigt. Dessutom vet man inte om slutförvaringen av koldioxiden kommer att fungera. Skulle den lagrade koldioxiden läcka ut, kan alla våra ansträngningar för att rädda klimatet vara förgäves.”

Så har vi nu kommit till vägs ände där det stora statliga energibolaget lett oss in i en nästan total satsning på kolkraft och kärnkraft och blockering av de förnyelsebara energislagen. Det är naturligtvis inte pantsättningen av de svenska anläggningarna i sig som är felaktig. Ger man sig in i affärer med kärnkraft får man naturligtvis vara beredd att ta konsekvenserna. Problemet är att man inte haft några spärrar.
Detta faller tillbaka både på Maud Olofsson, som hamnat där hon nu befinner sig till följd av att hon offrat centerns kärnkraftsmotstånd till förmån för alliansregeringens politik, och på tidigare sosseregeringar som öppnat för denna utveckling och som inte gett vare sig vettiga ägardirektiv för Vattenfall eller förmått utforma en framtidsinriktad energipolitik.
Hur ska då en sådan energipolitik se ut?

De falska klimatlösningarna måste avvisas. Kärnkraftsspåret är en sådan ”lösning” som grundar sig på illusionen om fortsatt kapitalistisk konsumism och slöseri samt på den elintensiva industrins ständiga krav på el i överflöd för att pressa priserna. Vi tvingas till gigantiska kostnader, jättelika skattesubventioner och stora risker. Kärnkraftskalkylerna visar sig spricka, de brittiska planerna på tio nya kärnkraftverk totalsågas. Ekonomin går inte ihop menar till exempel den amerikanska banken Citigroup, i en aktuell bedömning, och avråder placerare att satsa kapital de brittiska kärnkraftverken.
Vad som krävs är naturligtvis någonting annat. Inte minst minskad energiförbrukning. Elförbrukningen skulle lätt kunna halveras i Sverige, hävdar forskare. Även förnyelsebara energikällor skapar problem, åtminstone om de ska användas för en ständigt växande total energiförbrukning. Biobränsle konkurrerar med markbehovet för mat och är i storskalig form ett hot mot biologisk mångfald. Det som behövs är storsatsning på de många möjligheter som finns att spara energi genom omställning av jordbruket, stadsplanering som minskar transporter, solenergi, med mera.

En sådan omställning till ett hållbart samhälle och en hållbar energipolitik kan inte hanteras av den kapitalistiska marknaden.
– Vattenfalls tillgångar utomlands bör utan vidare avyttras. Det finns ingen anledning att ett svenskt statligt energibolag ska agera som vilket annat monopolkapitalistiskt företag som helst. Vad som behövs är istället ett samarbete över gränserna för att ställa om energi- och transportsystemen. Ett sådant samarbete gynnas av att Sverige skapar goda exempel inom landets gränser istället för att delta i miljöskadlig verksamhet utomlands.
– Den svenska elmarknaden ska återregleras, Vattenfalls bolagsform upphävas och kravet på lönsamhet skrotas. Det går inte att ha kortsiktiga vinstkrav när vi står inför en gigantisk och långsiktig omställning.
– Energisektorn är för viktig för samhället i dess helhet för att vara föremål för privatkapitalistisk verksamhet, monopoluppgörelser och påverkan. Därför bör de övriga större privata aktörerna på energimarknaden förstatligas och sammanföras med Vattenfall.
– Vi kan inte nöja oss med förstatligande. Vattenfall är ju redan statligt idag. Det är dags att tala om socialisering i den meningen att energiproduktionen ska bestämmas av den sociala nyttan och inte av kortsiktiga ekonomiska vinstmöjligheter samt att hitta former för såväl de anställdas som den stora befolkningsmajoritetens möjligheter att utöva kontroll

torsdag 26 november 2009

Stoppa välfärdsslaktarnaByskolorna läggs ner, det populära fritidslägret läggs ner, lägerverksamheten i Magnarp läggs ner, förskolegrupperna utökas. Den ena nedskärningen efter den andra drabbar kommunens yngsta invånare. Den nyliberala alliansen som styr här i Hässleholm verkar anse att satsningar på barnen är en kostnad. När det egentligen handlar om investeringar för framtiden. Erfarenheterna från nedskärningarna på 90 –talet pekar på att dessa nya nedskärningar kommer att leda till ökade kostnader i framtiden. Otrygga och understimulerade barn är inget bra sätt att bygga framtiden på.
Lena Svensson (C) ordförande i barn och utbildningsnämnden hävdar i Norra Skåne att barnen inte skall bli lidande och bollar sen snabbt ner ansvaret på enhetscheferna. Hur man än organiserar dagis så innebär fler barn per avdelning sämre omsorg och tillsyn. Det vet givetvis Lena Svensson synd bara att hon inte har modet att stå för konsekvenserna av sitt beslut.

Som tur är finns det ansvarstagande föräldrar. Föräldrarna till barnen på Regnbågens förskola i Vinslöv har skickat ett protestbrev till kommunen där de bland annat skriver: Stress, mindre fokus på barnens behov och personal som inte hinner med är inte okej. Helt riktigt och ett bra initiativ men skall nedskärningsbeslutet stoppas så behövs det mer. Vittsjöbornas kamp för sitt bibliotek visade att kämpar man så finns det helt plötsligt pengar till verksamheten. Nu behövs en liknande kamp för barnens skull.

Henrik
KB NSK NSK2

onsdag 25 november 2009

tisdag 24 november 2009

Svineri på skånska lantgårdar


Vinstjakten och marknadsanpassningen av jordbruket och djurhållningen krokar med svenska djurskyddslagstiftning.


Ett liv som gris from Djurrättsalliansen on Vimeo.

Kommentarer överflödig

Henrik

NSK Djurrättsalliansen

Kb

Hönedal Gård i Kristianstad
Klicka på bilden för att se den större!
Klicka på bilden för att se den större!
Klicka på bilden för att se den större!
Klicka på bilden för att se den större!
Klicka på bilden för att se den större!

Vid ett besök på grisfarmen Hönedal Gård i Kristianstad, 2009-07-21, dokumenterades följande brott mot djurskyddslagstiftningen:

 • Smutsiga djur, ett brott enligt DFS 2007:5, 1 kap, 7 §.
 • Eftersatt klövvård, ett brott enligt DFS 2007:5, 3 kap, 6 §.
 • Sjuka grisar (svaga, apatiska), ett brott enligt SFS 1988:534, 9 §.
 • Förekomst av bölder, ett brott enligt SFS 1988:534, 9 §.
 • Förekomst av svansbitning, ett brott enligt SFS 1988:534, 9 §.
 • Otillräckliga mängder strömaterial, ett brott enligt DFS 2007:5, 3 kap, 7 och 8 §§ samt SFS 1988:539, 16 §.
 • Smutsig miljö, ett brott enligt DFS 2007:5, 1 kap, 13 och 30 §§.
 • Blött underlag, ett brott enligt DFS 2007:5, 1 kap, 13 §.
 • Gödselbetäckt, ett brott enligt DFS 2007:5, 1 kap, 30 §.
 • Avsaknad av fönster, ett brott enligt SFS 1988:539, 2 §.
 • För höga nivåer av ammoniak i luften (så att det stack i luftvägarna vid inandning), ett brott enligt DFS 2007:5, 1 kap, 21 §.


Mellby GårdKlicka på bilden för att se den större!
Klicka på bilden för att se den större!

Klicka på bilden för att se den större!
Klicka på bilden för att se den större!
Klicka på bilden för att se den större!

Vid ett besök på grisfarmen Mellby Gård i Hässleholm, 2009-08-30, dokumenterades följande brott mot djurskyddslagstiftningen:

 • Förekomst av bölder, ett brott enligt SFS 1988:534, 9 §.
 • Otillräckliga mängder strömaterial, ett brott enligt DFS 2007:5, 3 kap, 7 och 8 §§ samt SFS 1988:539, 16 §.

måndag 23 november 2009

Röd adel

n gång i forntiden så identifierade sig den socialdemokratiska eliten med vanliga arbetare. De var stolta över sitt ursprung bland vanligt folk. Men det var länge sedan nu har hela gänget bytt klassbas och identifierar sig med överklassen - det har blivit en ny Röd Adel.

Baron Persson har övergivit alla ideer om skatt efter bärkraft, övergivit alla ideer om att de som har skall bidra med mer till det allmäna, övergivit alla idéer om jämlikhet och rättvisa.
Baron Persson tänker bara på hur Baron Persson skall få det så bra som möjligt. Baron Persson beter sig idag som vilken skattesmitare som helst. Trots att han tar 100 000 kronor för ett föredrag så betalade han endast 200kronor i statligskatt förra året.
Fiffel Persson sätter in nästan alla sina inkomster i sitt privata bolag för att undgå att betala inkomstskatt. Därefter så tar han ut precis så mycket att han slipper statligskatt.
Mona Sahlin sa en gång att det var "häftigt att betala skatt." Det var nog endast ett politiskt utspel inte någon allmän uppfattning bland den socialdemokratiska adeln.
Henrik

Dagens PS Resume Expressen

söndag 22 november 2009

VARFÖR LÄGGA NER MATTERÖDS SKOLA ? ÄR DET SVÅGERPOLITIK I KOMMUNEN ?

Gästbloggat av Anders Johannesson

Barn och utbildningsnämndens vice ordförande Kristina Lind (kd) uttalade sig tidigare i Norra Skåne att man skulle lägga ner Matteröds skola av pedagogiska skäl. Enligt utredningen som Bun har grundat sitt beslut om nedläggning är dåligt underbyggd och saknar en konsekvensbeskrivning. Det ger att de istället behåller Västra Torups skola, då Kristina Linds barn går där istället för att förkasta hela utredningen. Det är förslaget från Bun med Lena Svensson (c) i spetsen. Det står förresten i Buns långsiktiga mål 2007-2010, att alla förskolor och grundskolor i kommunen där den pedagogiska kvalitén kan bibehållas ska bevaras. Vidare har Tommy Nilsson (s) sagt att möjligtvis bara en byskola skulle läggas ner av pedagogiska skäl och inte av besparingsskäl. Sedan har han tydligen kommit på andra tankar, då man kan hitta socialdemokratiska kollegor till honom i Västra Torups skola.

En annan fråga är hur man resonerar när man vill göra besparingar. Ett förslag har lagts till politikerna att man behåller Matteröds skola och gör F-3 klasser, både där och i Västra Torup. Använd Vedhygge lågstadieskola i Tyringe till dagis och fritids också. Då utnyttjar man alla lokaler och får ingen död materia, som Urban Widmark (m) säger att han inte vill ha. Istället vill politikerna lägga ner Matteröd som man har renoverat upp, för att sedan tvingas bygga nytt i Tyringe till en kostnad av 23 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. Detta till följd av platsbristen som man får av barnomsorgen, eftersom där finns lokaler som inte är godkända av arbetsmiljöverket. Man kanske får bygga till något ändå, men inte till en kostnad av 23 miljoner kronor. Varför inte vänta med nedläggning tills man vet hur det ska bli med all eventuell byggnation i Tyringe, skolan behövs kanske under tiden. Sedan har vi det fria valet av skola. Vid en rundringning som har gjorts har de flesta föräldrar valt Västra Torups skola om Matteröd läggs ner. Då är gränsen för hur många som får plats redan sprängd för länge sedan. Ska man då bygga till Västra Torups skola om man lägger ner Matteröd? Politikerna tycks inte fatta att den här nedläggningen inte bara får konsekvenser för skola och ekonomi utan så mycket mer. Vi har en stor landsbygdsutveckling i Skyrup där det redan finns bygglov för flera stora tomter och fler är på gång. Där finns en stor golfbana och nu även en ridanläggning, så vid en nedläggning av skolan innebär är ju att det nog blir svårt att få dit några barnfamiljer. Föreningen som arbetar med utvecklingen av Skyrup Vision 2020 har många stora projekt på gång, sköter bland annat om Finjasjöleden i Skyrup, där man kan promenera. Frågan är om de har lust att fortsätta med det om Kommunen lägger ner skolan, som de förutsätter ska vara kvar. Vad händer då? Man kan kanske inte kan gå på den längre i Skyrup, tack vare vår Kommunstyrelse. Vision 2020 hade även ett inbokat möte med kommunen fredagen den 13 november, där de bland annat skulle diskutera skolan. Detta ändrade kommunen på till långt senare, eftersom de redan hade bestämt sig för att lägga ner skolan. Tidigare hade de sagt att inget beslut skulle fattas före den 30 november. Men Urban Widmark (m), Lars-Göran Wiberg (c) och Tommy Nilsson (s) ljög och vågade nu inte komma till Skyrup.

Den enda politikern med hedern i behåll som skrev på namninsamlingslistorna för att bevara Matteröds skola, där det kom in 1500 namn är Lars-Ivar Ericsson (c). Tyvärr är hans suppleant insatt den 30 november när Kommunfullmäktige ska rösta i ärendet. Jag tror att det är våra kommunalråd som ligger bakom det, annars blir ju inte beslutet enhälligt.

Tänk nu på när du röstar Lars-Göran Wiberg (c) och ni andra i Centern att det är val snart och att Centern gick till val på att bevara byskolorna.

Anders Johannesson

Tyringe


NSK

NSK NSK NSK KB KB

KB

Röda Göinge

Röda Göinge Röda Göinge

lördag 21 november 2009

Sparka neråt, det kan Osbypolitikerna

Miljardbonusar till bankdirektörer, fantasilöner till politiker och guldkantade pensionsavtal för överheten finns det pengar till. Skattesänkningar för överheten har de borgliga partierna drivit i genom i riksdagen på löpande band. Men överheten är inte nöjd med det - Folkpartiet och Centerpartiet vill sänka skatten och därmed höja standarden för de välbeställda ännu mer. På Folkpartiets nu pågående lantdagar står den ena delegaten efter den andre upp och kräver sänkt skatt för de redan välbeställda. Maud "mauduraten" Olofsson skriver den ena debattartikel efter den andra om nödvändigheten med sänkt skatt för eliten.
Samtidigt så ser hennes partikamrat Anders Pettersson till att skära ner kostnaderna så att Maud Olofssons budget kan gå ihop. Gåvor till de rika, nedskärningar till arbetslösa och barn är dagens melodi.
För barnens skull behövs det att kommunmedborgarna tar ansvar och organiserar protester till försvar för välfärden. Det måste bli politiskt omöjligt att förstöra välfärden i Osby, Sverige och Europa. Jag är övertygad att Osbyborna kan stoppa detta idiotförslag, de har visat flera gånger att de är villiga att kämpa för välfärd åt alla.

Henrik
NSK NSK NSK

fredag 20 november 2009

Obamas kupp i Honduras


Av ledarred

Tidigt på morgonen den 28 juni fördes Honduras president Manuel Zelaya – endast iförd pyjamas – med våld bort från sitt hem av militär och sattes på ett plan till Costa Rica.
Roberto Micheletti, talmannen i Honduras parlament, utsågs av kongressen till ny president. Zelaya förbjöds att återvända till sitt land, med hot om omedelbar arrestering, men lyckades ändå den 21 september ta sig tillbaka över gränsen och söka skydd på Brasiliens ambassad.
De flesta länder fördömde i kraftfulla ordalag kuppen, medan exempelvis den svenska regeringen hållit en låg profil i frågan. I kommentarerna i den svenska dagspressen beskrevs händelsen som en reaktion på maktfullkomliga drag hos Zelaya och förståelse uttrycktes för kuppmakarna. Reaktionsmönstret känns igen från statskuppförsöket mot Venezuelas president Hugo Chavez 2002.

Enligt Micheletti var det huvudsakliga skälet till kuppen att Zelaya – i strid med grundlagen – försökte att ändra valsystemet genom att utlysa en folkomröstning.
I verkligheten handlade det om att Zelaya sedan sitt makttillträde genomfört reformer till fromma för landets fattiga befolkning. Sju av tio honduraner lever under fattigdomsgränsen och den ekonomiska krisen har slagit hårt mot folkmajoriteten. President Zelaya lade bland annat fram förslag om höjda minimilöner från 170 till 280 dollar, vilket utlöste våldsamma protester från den rika eliten.
Efter Zelayas återkomst till Honduras kungjorde den sittande kuppregimen efter amerikanska påtryckningar ett förslag om ” en samlings och försoningsregering ”. Zelaya uppmanades att acceptera förslaget , men har hittills vägrat detta så länge han inte återfår presidentposten.
De val till parlamentet som Micheletti utlovat den 29 november, har bojkottats av den folkliga oppositionen i Den nationella motståndsfronten.

Från regeringen Obamas sida har man visserligen uttryckt ”oro över utvecklingen i landet”, men förnekat att det skulle handla om en militärkupp. Mot bakgrund av USA:s relativa isolering och dåliga renommé i Latinamerika vill Barak Obama gärna framstå i bättre dager än tidigare amerikanska presidenter.
Klart är emellertid att USA kände till kuppen i förväg via sin ambassadör, Hugo Llorens i Tegucigalpa. Denne hade möte med de sammansvurna dagarna innan operationen ägde rum. Bara det faktum är att planet som förde bort Zelaya mellanlandade på Soto Cano, USA:s militärbas i Honduras, verifierar att kuppen ägde rum med Obamaadministrationens goda minne. Det är näppeligen några sorglösa fritidsflygare som ges landningstillstånd på Soto Cano

Manuel Zelaya hade, sedan sitt makttillträde 2005, alltmer blivit en nagel i ögat på den mäktiga grannen i norr. Han ville bland annat stänga USA:s bas Soto Cano och istället inrätta en kommersiell flygplats. Basen utgör en språngbräda för USA:s militära interventioner och möjliggör stora trupptransporter till olika delar av kontinenten.
Att Honduras politiskt närmade sig Venezuelas president Hugo Chavez, började att importera venezolansk olja och gick med i den alternativa ekonomiska samarbetsorganisationen Alba sänkte Zelayas aktier ytterligare i Washington. USA svarade med att kraftigt reducera sitt ekonomiska bistånd till landet.

Redan från första kuppdagen har det honduranska folket visat att man inte ämnar ge efter för de nya makthavarna och flera demonstrationer har genomförts. Demonstrationerna har emellertid slagits ned med järnhand. Enligt Kommittén till försvar för de mänskliga rättigheterna har hundratals människor dödats och tusentals fängslats. Kritiska radio- och TV-stationer har tystats.

Den nuvarande kraftmätningen mellan det honduranska folket å ena sidan och kuppregeringen, militären och överklassen å den andra är inte bara en fråga om Zelayas återinsättande på presidentposten. Om högerkrafterna lyckas vinna legitimitet genom valet den 29 november och trycka tillbaka det folkliga motståndet sporrar det de härskande klasserna i övriga Latinamerika att återigen hemfalla till odemokratiska metoder så fort dess privilegier hotas. Spåren från 1970- och 80-talets militärdiktaturer förskräcker. Det skulle även innebära ett svårt moraliskt bakslag för den politiska utvecklingen i Latinamerika där man de senaste tio åren i flera länder upplevt en vänstervåg.

Skulle däremot det honduranska folket tvinga bort kuppmakarna från makten kan det bli en viktig inspiration för folken i övriga Centralamerika att, i likhet med det mönster vi sett i flera sydamerikanska länder, ta strid mot nyliberalismen. Därigenom skulle Honduras även i fortsättningen fungera som en språngbräda, men nu för folklig kamp i Centralamerika.

DNFramtidsförslag från FP

Folkpartiet har landsmöte snart och då kommer de att lägga upp taktiken inför valet 2010. Ja till kärnkraft, ja till euron, slopad värnskatt och ny arbetsrätt kommer givetvis att vara frågor som folkpartiet kommer att föreslå.
Men ska vi döma av historien så kommer det nog också ett antal invandra fientliga utspel veckorna innan valet för att försöka övertrumfa Sverigedemokraterna.Jan Björklund vill säkert införa betyg och studievägledning på dagis också. Ett annat hett tips är fri och allmän rätt till avlysning för alla. Kanske toppat med ett förslag om att inrätta ett specialgymnasium för avlyssning och datahackning.
Henrik

Hd KB NSK sydsve nskan Smp

torsdag 19 november 2009

Lyckat möte mot privatiseringarna
Daniel Ankarloo

Ett tiotal kamrater och intresserade samlades på torsdagskvällen för att lyssna på Daniel Ankarloo,s föreläsning om privatiseringar och marknadsmyter. Daniel gick på ett inspirerande sätt igenom olika marknadsmyter som att marknaden inte är effektivare än offentlig vård och omsorg. Valfriheten förstör välfärden för alla visade Daniel också på ett övertygande sätt - kommer nog att använda Daniels argument i framtida blogginlägg och insändare. Efter och under möte fördes en spännande diskussion om effekterna av privatiseringarna och hur vi kan arbeta för att förhindra och stoppa nedskärningar i den offentliga vården.

Nya kontakter och god bokbordsförsäljningen blev resultatet av kvällen. Daniel uppmanade oss att bli det parti som säger nej till alla nedskärningar. Det är en uppmaning som vi i Socialistiska Partiet/Hässleholm kommer att hörsamma.

Vi lovar att slänga så mycket grus vi bara kan i det kommunala nedskärningsmaskineriet. Vi kommer att gå emot alla nedskärningar i välfärden

Henrik.

Grattis Lundell!

I morgon så fyller han 60 år ung; hjälten, poeten och författaren Ulf Lundell!

Röda Göinge säger grattis!

Ingen kan som Lundell sätta ord på känslor och beskriva livets mysterium. Om det så gäller kärleken, sökandet efter mening eller alkoholens helvete. Lundell är bara bäst!

Efter revolutionen ska vi döpa flygplatser, gator och torg efter honom.

Grattis Lundell!

Höj lönerna

Centern ungdoms förbund verkar vilja efterträda moderata ungdomdförbundet som det mest högervridna ungdomsförbundet i Sverige. Då är tydligen vilka argument som helst tillåtna. Sänkta löner är skribenterna Annika Qarlsson och Annie Johansson förslag till lösning på ungdomsarbetslösheten. ( Namnen har trillat bort i nätupplagan men finns med i papperstidningen. ) Ganska magstark av de bägge riksdagsledamöterna som själv tjänar minst 55 000kr i månaden att föreslå att ungdomar som får ett jobba som tex undersköterska eller på MacDonald endast skall få två tredjedelar av sina arbetskamraters lön. Det går säkert att leva bra på en tvåtredjedels riksdagsmanna lön men försök leva på två tredjedelar av en undersköterskelön.
Utöver det så verkar de bägge riksdagsledamöterna inte ha förstått vad som har orsakat den här krisen. Krisen har inte uppkommit på grund av att kostnaderna i företagen har ökat. Anledningen är att efterfrågan har kollapsat på grund av spekulation i framförallt amerikanska värdepapper och hus. Sänkning av löner i detta läge skulle medföra att efterfrågan minskade ytterligare och tvinga företagen att avskeda fler. Sänkta löner ger endast lata ägare lite mer vinst, det tar oss inte ut ur den ekonomiska krisen.
Vinsterna i företagen är trots krisen höga men de investeras inte på grund av att efterfrågan har kollapsat. Höjda löner skulle minska vinsterna och öka konsumtionen och skatteintäkterna. Ökad privat konsumtion och inkomstförstärkning till kommuner och landsting skulle få hjulen att snurra fortare.
Annika Qarlsson och Annie Johansson agerar bara megafoner åt svenskt närringsliv inför kommande avtalsrörelse.
Mitt förslag sänk Annika, Annie och alla andra riksdagledamöter arvoden med en tredjedel och höj vanligt folks löner rejält. det skulle ge oss både bättre politiker och ekonomiska hjul som snurrade snabbare.
Henrik

NSK ETC

Fortfarande en del buggar

Överlag så är Norra Skånes nya hemsida ett steg framåt, men en del problem återstår att lösa. Det är framförallt två saker som jag anser vara irriterande.
1. Hemsidan ser olika ut beroende på vilken webbläsare man använder. Jag använder både Internet explorer och Firefox. Internet explorer visar inte de fem "knapparna" Sport & spel, kultur & nöje, Opinion, Personligt och Blogg överst på sidan. Däremot så visas de när jag använder Firefox. Mycket underligt - vore trevligt om det åtgärdades.
2. Sveriges segaste hemsida! Den enda hemsida som var segare var Norra Skånes förra hemsida. DN, KB, Aftonbladet, BLT har alla snabbare hemsidor, Norra Skånes är fortfarande så seg att den ganska ofta "hänger sig". Finns nog någon programmeringsbugg på hemsidan eller så har det lagts in någon applikation som suger kraft.

Henrik

NSK

Vänsterpartiet startar upp i Östra Göinge

Joakim Wendel försöker starta om Vänsterpartiet i Östra Göinge. Helt klart så behövs det ett radikalt alternativ i Östra Göinge. Vi från Socialistiska Partiet önskar Joakim lycka till men vi är övertygade om att dagens vänsterparti inte är ett radikalt alternativ till nyliberalismen. Vänsterpartiet har bundit fast sig i den rödgröna alliansen. För att få vara med har vänsterpartiet övergivet alla radikala krav och anpassat sig så långt högerut att ett namn byte till Mittenpartiet är på sin plats.
Inte så konstigt när man skall gå till val tillsammans med en socialdemokrati som stödjer privatiseringar inom välfärden, vill kriga i Afghanistan, höja pensionsåldern och kramar IPRED. EU motståndet har v kastat överbord för att inte försvåra regeringssamarbetet.
Skall arbetare, låginkomsttagare och välfärdsförsvarare ha någon nytta av vänstern i Östra göinge så måste nog Joakim Wendel och ev partikamrater börja med att kräva Lars Ohlys avgång och rättning vänster i partiet.
Henrik
KB
Ps V uppstartsmöte är idag kl 18.30 i ABF:s lokaler. ds

onsdag 18 november 2009

Offentligt Möte

Offentligt Möte

Mot privatiseringar och om marknadsmyter

Daniel Ankarloo, fil dr i ekonomisk historia

Daniel tar upp privatiseringens konsekvenser och samtalar om hur vi kan stoppa att gemensam egendom förs över till privata kapitalintressen

ABF Lokalen 19/11 kl 1900 Hässleholm

Arr Socialistiska Partiet

Olleneholm – Nej Tack