lördag 31 oktober 2009

Nu förstår jag!

Socialdemokraterna verkar ha kommit på hur man skall fixa att sänka skatten för pensionärs kollektivet utan att samtidigt försvaga statsfinanserna. Varje politiskt parti i Sverige måste ta i den här frågan, Sveriges pensionärer är förbannande och de utgör en stor väljargrupp. Ett klassiskt sätt för ett arbetarparti hade varit att höja skatten på tex fantasilöner, bonusar och fastigheter eller varför inte återinföra "valpskatten".
Men inte socialdemokraterna de är mycket mer kreativa än så. De vill inte utmana borgerligheten genom att beskatta de välbeställda men inser samtidigt att ålderskatten gör Sveriges pensionär förbannade. Kan man inte lösa ett problem, kan man alltid försöka minska problemet. Genom att höja pensionsålder så blir pensionärerna färre och då är det färre som får betala den diskriminerande ålderpensionen. Smart Mona - men hur många tror du går på de finten?
Henrik

DN DN
BLT KB
HD SMP

fredag 30 oktober 2009

En annan politik är möjlig!


Av Internationalens ledarred

Inför World food day den 15:e oktober presenterade FN:s jordbruks- och matorgan, FAO, en nattsvart prognos. Var sjätte människa i världen beräknas sakna mat för dagen. Över en miljard människor tvingas gå till sängs hungriga – den högsta siffran på 40 år. Stigande matpriser och det senaste årets internationella finanskris framhålls som förklaring till den akuta situationen. Men det är inte sant. Att detta är en politiskt betingad bortförklaring kan visas genom att peka på den samtida utvecklingen i Venezuela.
I början av oktober presenterade Venezuelas regering en plan att köpa upp mat för 2,2 miljoner dollar i syfte att garantera tillgången på billiga livsmedel i den statliga butikskedjan Mercal. Det mesta av pengarna går till inköp av ris, pasta, mjöl, bönor, socker, matolja, kött och mjölk. Uppköpen finansieras genom den statliga utvecklingsbanken och ska garantera livsmedelssäkerheten för de fattigaste familjerna de kommande tio månaderna. Beslutet kom efter att prishöjningarna på mat under september uppgick till 3,3 procent, en bit över den genomsnittliga inflationen på 2,5 procent per månad. Nivån på matsubventionerna ligger kvar på nästan exakt samma nivå som under de senaste två årens högkonjunktur.

Precis som andra fattiga, kapitalistiska länder har det oljeexporterande Venezuela drabbats hårt av nedgången på råvarumarknaden. Under första halvåret uppgick landets oljeexport till 23 miljarder dollar. Detta är mer än en halvering jämfört med första halvåret 2008, och detta i ett land där oljeexporten svarar för 90 procent av den totala exporten.
De senaste månaderna har regeringen presenterat nya ekonomiska program som går stick i stäv med den gängse politik som kapitalistiska regeringar förespråkar. Under augusti och september ökade Venezuelas regering årets budget med motsvarande sex miljarder dollar. Hälften av pengarna går till kommuner och landsting, en femtedel till den offentliga utbildningen, en tiondel till offentligt byggande och resten till hälsovård och jordreform. I slutet av september förstärktes satsningarna på den offentliga, kostnadsfria sjukvården: 2000 vårdcentraler (av totalt 6700) som – enligt presidenten Hugo Chávez – inte längre fungerar ska renoveras. Det praktiska solidaritetsutbytet med Kuba innebär att under oktober anländer ytterligare 1000 läkare utöver de 30 000 kubaner som redan arbetar inom Venezuelas offentliga vårdsektor.
För att minska arbetslösheten – som ökat från 7,4 procent i början av året till 8 procent i september – presenterade regeringen de första veckorna av oktober nya investeringar i utvidgad produktion. Åtta nya statliga fabriker kommer att invigas i slutet av oktober och ytterligare 18 håller på att byggas. Förutom nyinvesteringar i el- och oljesektorn handlar det om ökat byggande av hus i de fattiga bostadsområdena för att ersätta den nuvarande fattigbebyggelsen. Regeringen satsar även 1,2 miljarder på inhemsk vidareförädling inom stål- och aluminiumproduktionen. Målsättningen är att arbetslösheten ska ligga på samma nivå vid årets slut som vid dess inledning.

För att ytterligare minska tyngden av krisen för den arbetande befolkningen har regeringen även valt att höja den lagstadgade minimilönen med 20 procent. Även om detta gör den till den högsta minimilönen i hela Latinamerika kommer det knappast att förhindra en reallönesänkning eftersom inflationen ligger mellan 25 och 30 procent på årsbasis, och prisökningarna på basmat ligger faktiskt över 30 procent. Som ett alternativ för att verkligen försvara reallönen har vänstern inom fackföreningsrörelsen krävt en automatisk, månatlig höjning av lönen motsvarande inflationstakten.
Hugo Chavez radikala politik har sitt ursprung i den massiva folkliga revolten i januari 1988 – ”Caracazon” – då tiotusentals människor från fattigkvarteren strömmade in mot Caracas centrum för att stoppa det åtstramningsprogram Venezuelas dåvarande socialdemokratiska regering beslutat att genomföra på uppdrag av Internationella valutafonden, IMF. Det var en revolt mot samma typ av ekonomisk politik som IMF, med aktivt stöd av den svenska högerregeringen, EU och USA, idag försöker tvinga på folket i Island, de baltiska staterna och andra länder i Östeuropa. Upproret kom att skapa de förutsättningar som förde Chavez och en annan politik till makten.

Resultaten av de senaste tio årens politik kan beskrivas med korta fakta: 1998 var undernäringen i Venezuela 21 procent. Idag har siffran sjunkit till sex procent. Fattigdomen har halverats. Enligt FN:s Gini-index – som mäter den sociala ojämlikheten i ett land – är Venezuela, tillsammans med Kuba, det minst ”ojämlika” i hela Latinamerika.
Trots internationell, kapitalistisk kris, ökade militära hot från USA-imperialismen i form av sju nya militärbaser i Colombia och en stridsberedd flottstyrka i Karibien samt växande problem med en byråkrati inom den egna rörelsen visar utvecklingen i Venezuela att fattigdomen effektivt kan bekämpas.
Med en annan politik.

20% nästa

Tomas "FRA" Bodström skall ta hand om ungdomsfrågorna inom socialdemokratin - Pirat partiet jublar. Nej till förkortad arbetstid och ja till privatiseringar - DN-jublar. Ja till svensk trupp i Afghanistan - George Bush och Svenska dagbladet jublar. Vägavgifter införs - Peab jublar. Höjd pensionsålder - ? jublar.
Socialdemokraternas olika kongressbeslut har mottagits med glädje på många ställen. Däremot knappast bland arbetare och låginkomsttagare. Mona & Co jobbar verkligen på att försöka sänka partiet till 20%. Ska bli intressant att se hur mycket kongressen har sänkt partiets opinionssiffror.
HENRIK
SVD SVD2 SVD3
DN DN2
KB HD SMP

torsdag 29 oktober 2009

Framtidens nyheter från Cambridge
Har läst Cambridge Universitys utvärdering av den engelska grundskolan. Det är den största oberoende utvärderingen av den engelska skolpolitiken som har gjorts på fyra decennier. 28 forskningsöversikter, 1.052 skriftliga rapporter och 250 fokusgrupper. Den gjordes av 14 författare, 66 forskare och en 20 man stark rådgivande kommitté vid Cambridge University, under ledning av professor Robin Alexander, en av de mest erfarna pedagogiska akademiker i landet.

Resultatet är nedslående och vi bör ta varning även här i Sverige. Jan Björklunds skolpolitik är ingenting som han har kommit på själv utan den är till stor del en blåkopia av den engelska. Med viss anpassning till svenska förhållanden men inriktningen är densamma. Jag saxar lite ur rapporten.

Barndomen:

Fattigdom är den enskilt största hotet mot barns liv och lärande.

"[Utbildning] är viktigt för alla barn, men särskilt för dem som, i vårt delade samhälle, saknar massivt kompenserande fördelar av ekonomiskt välstånd, emotionell harmoni och etthemlivet som är språkligt, intellektuellt, kulturellt och andligt rika

Utbildningssystemet
Översynen beskriver hur, sedan 1997, regeringen har ingripit i skolornas undervisning på ett aldrig tidigare skådat sätt, resultatet är "en statlig teori om lärande" med "stalinistiska förtecken

Lägsta ålder
En lokal myndighet hävdade att kombinationen av en tidig start, provraseri och påtryckningar för att nå regeringens krav var att skapa en generation med psykiska problem.
Läroplanen
Läroplanen måste breddas. Till att även innefatta välbefinnande, engagemang, delaktighet, självständighet, respekt och ömsesidighet, ömsesidigt beroende, medborgarskap, firare kultur, utforska, stödja kompetensutveckling, och spännande fantasi.

Undervisning
Dagliga läs och räknings timmar, har kraftigt centraliserade systemet och av-professionaliserat lärarna. Det har gjort undervisning "oflexibelt och monolitisk" Lärarna bör få tillbaka kontrollen över hur de lär ut.

Regeringens regler kring undervisning, som syftar till att höja standarden, kan faktiskt sänka dem genom att beröva lärarna sin självständighet


Särskilda utbildningsbehov
Barn är alltför ofta klassificerade som i behov av särskilt stöd på grund av "stereotyper och diskriminering" i stället utifrån analys av deras enskilda behov.

.Uppförande
Översynen visar att förbättrad undervisning snarare än strängare regler är det bästa sättet att hantera brist på disciplin. "De som känner ett misslyckande är mer benägna att samarbeta med klassens bråkstake för att åtminstone få någon bekräftelse"På det hela taget en förödande kritik från forskar världen mot Labours och Jan Björklunds skolpolitik. Forskarnas slutsats: Låt lärarna kontrollera lektionerna, skrota läxor och nationella prov, och höja lägsta åldern till sex år"

Jan Björklund kommer nog inte att läsa den här rapporten, troligtvis är han för upptagen med att studera det danska förslaget om att sätta elektronisk fotboja på skolkande elever.

Henrik


Guardian Guardian KB

onsdag 28 oktober 2009

Socialdemokraterna har kongressSocialdemokraterna lägger i veckan grunden till sin nya framtid - max 20% . Jobbkongress kallar Mona och partistyrelsen kongressen, kapitulationskongress är nog en mer korrekt beskrivning.
på punkt efter punkt anpassar sig (S) till moderaterna. Svenska Dagbladet ställer 10 frågor till Mona Sahlin och svaren är beklämmande.
1. Ja till vinstdrivande företag inom vård, omsorg och skola
2. Kramar småföretagen men inte LAS
3. Ja till kvoterad föräldraförsäkring - det enda som jag håller med om.
4. Ja till Björklunds skolpolitik - en politik som redan har havererat i Storbritannien
5. försiktigt positiv till FRA och Ipred
6. Utanförskap - snackar om plikt inte om politik som har drivit hundratusentals in i utanförskapet.
7. Unga på vallistorna vill Sahlin ha - lycka till med den politiken
8. Ingen risk för vänstervridning - den du Ohly.
9. Låga opinionssiffror - standardsvar av en politiker

Det var inte direkt upphetsande för oss alla som vill se ett alternativ till högeralliansen. Frågan är om några soffliggare överhuvudtaget orkar resa sig och gå och rösta på den här politiken.

Henrik
DN DN SVD HD HD KB Röda Malmö Guardian Guardian

Reorganisera arbetarrörelsen.

”…till anonym:
Du gör ett vanligt fel, du tror att revolutioner är resultatet av propaganda. Men inga revolutioner kan stampas fram ur marken genom propaganda, oavsett hur denna är utformad.
Revolutioner föds ur det gamla samhällets motsättningar. Alla revolutioner lyckas inte, trots revolutionärernas goda föresatser. Den stalinistiska kontrarevolutionen utraderade arbetarpartiets hela revolutionära ledarskap från oktoberrevolutionen, upprättade en byråkratisk regim som också så småningom ledde till kapitalismens restaurering.
Historien tar sina omvägar och den socialistiska arbetarrörelsen har drabbats av bakslag. Både socialdemokratins högervridning (och avståndstagande från socialismen) och stalinismens byråkratisering representerar sådana bakslag.
I dag står världens arbetarklass inför uppgiften att reorganisera arbetarrörelsen, att åter igen skapa kämpande fackföreningar och nya arbetarpartier som är villiga att representera samhällets stora arbetande majoritet och slåss för ett samhälle där denna majoritet under demokratiska former kan sätta sin prägel på samhället. Det kallar jag den demokratiska socialismen.
De samlade historiska lärdomarna från såväl socialdemokratins som Sovjetunionens urartning gör att arbetarpartier, som tillägnar sig dessa lärdomar, kommer att stå bättre rustade inför framtidens stora folkliga revolutioner och maktövertaganden.”

Av Röda Malmö.

måndag 26 oktober 2009

Man blir inte klokare med tiden

Ormen Korte


Har tillbringat måndagskvällen på tivolibadet i Kristianstad. Vi är ett gäng gubbar och en del ungdomar som tränar eskimåsvängar med våra kajaker. Jag lyckades faktiskt sätt 15 rollar i rad. Jag bytte från eskimåpaddel till europaddel och då var det helt plötsligt ingen konst längre. Har hållit på i två år och försökt sätta en roll med eskimåpaddeln - utan att lyckas. Ett byte av paddel och så går rollarna som en dans - skitskönt.
Men mina kompisar är stundtals inte riktigt riktiga - här försöker Mats ta sig upp ur bassängen, utan att först gå ur kajaken. Givetvis så funkar det inte så bra


Går inte det ena så kan man alltid pröva någonting annat. Nästa inte så smarta övning var att försöka sig på trampolinpaddling. Först upp med kajaken på trampolinen.Tyvärr så hann inte kameran med och ta någon bild av nedslaget. Men det var inte vackert och magplask beskriver ganska bra landningen. 1,7 poäng var betyget från domarna. 5.0 fick de däremot i underhållningsvärde av badvakterna.
Tyvärr så verkar kamraterna ha fått blodad tand - de började kasta intresserade blickar på femmeters trampolinen. Ska komma ihåg att ta med systemkameran nästa gång.Henrik

söndag 25 oktober 2009

Jämförelse mellan 2006 års valplattform och 2010 års plattform

Jag har roat mig med att jämföra vänsterpartiets valplattform för valet 2010 med 2006 års valplattform.

När man jämför dessa två olika valplattformer så blir det övertydligt att Ohky och partistyrelsen har sålt ut i stort sett allt som pånågot sätt luktar vänsterpolitik. Hur skulle det kunna vara annorlunda – vill man dela regeringstaburetter med borgarna i miljöpartiet så får man offra en del. Lars Ohly har tydligen lagt hela partiprogrammet på slaktbänken.

Börjar med de tre inledande punkterna från respektive plattform.

Valplattform 2010


(1) Gemensam trygghet – individens frihet
(2) Ny start för sverige
(3) Sverige är på många sätt ett bra land att bo i – för de allra flesta. Den gemensamma
välfärden är väl utbyggd och fungerar ofta bra. Förhållandevis många deltar i det demokratiska
systemet och organisationslivet är starkt. Jämställdheten mellan kvinnor och
män har tagit viktiga steg framåt. Vi har ett starkt näringsliv som producerar allt effektivare.
Forskningen är i världsklass på många områden. Utbildningsnivån är hög. I genomsnitt
blir vi friskare och lever allt längre.

Valplattform 2006

Arbete Demokrati Rättvisa

1. Sverige och världen har aldrig varit rikare. Vi producerar mer än någonsin och de stora företagen gör större vinster än någonsin. Samtidigt ökar klyftorna och orättvisorna i Sverige och i världen. De rikas konsumtion tär hårt på jordens resurser.

2. Att klyftorna växer är inget av naturen givet. Det är en utveckling som har politiska orsaker, och den går att förändra.

3. Det här är Vänsterpartiets valplattform. Här talar vi om på vems sida vi står och vad vi vill göra. Vi påstår inte att allt kan genomföras genast – ramar sätts av styrkeförhållanden i och utanför de parlamentariska församlingarna – men vi vet att det går att skapa rättvisa, och vi har en politik för hur det ska gå till.


Viss skillnad på inledningen eller hur? Tyvärr så blir det värre och värre. Har saxat några rader ur 2006 års valplattform som saknas i årets valplattform. I 2010 års valplattform saknas det mycket, framförallt konkreta förslag. Vänsterpartiets valplattform anno 2010 består endast av vackra ord. Tyvärr Ohly med enbart poesi så övertygar man inga väljare


Politik som vänsterpartiet inte tänker driva de kommande fyra åren.


Systemet med utgiftstak, som samtidigt motverkar offensiva välfärdssatsningar och tillåter ofinansierade skattesänkningar, skall avskaffas.

Vi vill att 200 000 nya jobb skapas i offentlig sektor.


Vi har som mål att under de närmaste tio åren årligen bygga 40 000 nya bostäder, varav minst hälften i form av hyresrätter, och renovera 65 000 bostäder


Vi vill lagstifta om rätten till heltidsarbete 2006 men 2010 heter det så här medan arbetsgivare som erbjuder


fasta jobb ska ha lägre arbetsgivaravgifter.


Vi vill sänka heltidsnormen för veckoarbetstiden i arbetstidslagen


Nu vill vi att samhället återtar och återreglerar det som ska ägas och drivas gemensamt.


Samtidigt måste kärnkraftsavvecklingen drivas på och garanteras.


Vår gemensamma sektor behöver växa för att utjämna skillnader i levnadsvillkor


Vi vill skriva in rätten till bostad i Socialtjänstlagen


Det nya pensionssystemet är felkonstruerat och måste göras om.


Vi är motståndare till att Sverige deltar i EU:s snabbinsatsstyrka och NATO-samarbetet.

Vi vill att svensk trupp lämnar det av USA ockuperade Afghanistan.


Vi anser att EU måste upplösas för att ett i grunden annorlunda europeiskt samarbete ska kunna byggas.


Vad som återstår av vänsterns politik från 2006 – endast poesi. Vänsterpartiets partistyrelse tänker gå till val på ett tummetott program.


Henrik
Vänsterns Valplattform 2010
Vänsterns Valplattform 2006
DN Svd HD KD Svd Svd
BLT SMP Aftonbladet
Bloggar Jöran Fagerlund S-Bloggar

Studera bort arbetslösheten?47.500 förhoppningsfulla hade anmält sig högskoleprovet, närmare 50 procent fler än förra hösten Trevligt att fler och fler vill utbilda sig - tyvärr så verkar det inte handla om en önskan att förkovra sig. Utan förklaringen till intresset är nog inte att studiemotivationen har ökat i Sverige utan att arbetslösheten flåsar fler och fler i nacken. Man kan nog anta att flera tusen av de skrivande skulle ge upp sin studieplats om de fick ett arbete. Tyvärr så har all arbetsmarknadspolitik raserats iSverige. Det enda som återstår är nyanställda "piskare" sk jobbcoacher. Deras enda uppgift är att tvinga de arbetslösa att söka arbeten som inte finns. En vettig politik hade varit att anställa fler i den gemensamma sektorn. De flesta skattebetalare anser nog att det är vettigare att betala folk för att göra något än att som idag betala dem för att söka arbeten som inte finns.
Låt högskolan vara en utbildningsinrättning inte en arbetsmarknadsbuffert. Arbetslösheten fixar vi med arbetsmarknadspolitik, tex 200 000 nya jobb till den offentliga sektorn.
HenrikDN

Svd
SMP
BLT

lördag 24 oktober 2009

Singin' in the Rain!
Ett tiotal muntra medlemmar i Tolerans Hässleholm samlades i idag på torget, under långlördagen. Vi hade bestämt oss för att städa bort nazistiska affischer och klistermärken från lyktstolpar och elskåp. Efter en snabb uppdelning av centrum skred de olika städgrupperna till verket. Duggregnet som föll gjorde oss bara glada för blöta affischer är betydligt lättare att skrapa bort än torra. Man skall inte förakta lite blötväder, rätt klädd och med lämpliga arbetsuppgifter så är det perfekt. För att det inte skulle bli för långtråkigt för oss så cirkulerade den lokala nazimaffian runt på stan och hejade på oss med glada tillrop som - kommunist jävlar, idioter och uuuurgh.
Stärkta av de glada tillropen så gick arbetet som en dans. Tio glada städare samlades på torget, efter en timmes glädjefyllt arbete. Det samlade intoleransskräpet förpassade vi till lämplig kommunal soptunna. Efter lite småtrevligt eftersnack i duggregnet så gick jag hem till lite lördagsmys.
Henrik
Tolerans Hässleholm

Kommer sverigedemokraterna att göra som Danskt folkeparti?

Danskt folkeparti stödjer den borgliga danska regeringens kraftiga nedskärningar i utbildningssystemet.
Ungdomsinitiativet Ud af krisen, som består av ungdomsfackliga organisationer, elevorganisationer och studentförbund, är mycket kritiska till planerna. – Ungdomarna har fått nog av att sitta i knät på varandra i trånga klassrum och av bristen på utbildningsplatser. Smärtgränsen är snart nådd i skolorna. Det finns helt enkelt inga fler områden där du kan spara, och utsikterna till ytterligare nedskärningar är den sista droppen, säger Dahl Bjarke Mogensen, talesperson för Ud af krisen.
Ungdomar kräver bland annat nya böcker, bort med de lärarlösa lektionerna, max 28 elever per klass. Danmarks ungdomar har fått nog av nedskärningar som förstör deras möjligheter till en bra utbildning.
Danskt Folkeparti står inte på ungdomarnas sida utan agera som vilket annat högerparti som helst. Så här kommer sverigedemokraterna att agera i Sverige om de får politiskt inflytande. Stödja nedskärningar i skola och omsorg. Därefter gå ut och skylla nedskärningarna på muslimerna för att förhindra att de drabbade riktar sin ilska mot de styrande välfärdsslaktarna. Än har jag inte sett någon sverigedemokrat som har varit ute och protesterat mot de omfattande kommunala nedskärningarna som har beslutats om här i Sverige. SD är en organisation för välfärdsslakt. Som tur är verkar de danska ungdomarna ha genomskådat Danskt folkeparti.
Henrik
Ud af krisen
Fria
KB 1 KB2

HD1 HD2 HD3
BLT BLT BLT
SMP
Röda Malmö
Roya
Newsmilltorsdag 22 oktober 2009

Vill investerar i utsläpp!


Kommunalrådet Mats Helmfrid (M) i Lund vill investera 7,5 miljarder kronor på att bredda E22: an och gräva ner den i en tunnel. Oppositionsrådet Anders Almgren (S) till och med miljöpartiet stödjer iden. Moderat styrda Region Skåne skall satsa220 miljoner på en utbyggnad av E22; an vid Tollarp. Kristianstads kommun beräknar att satsa minst 45 miljoner kronor men det kan bli upp till 100 miljoner om räntorna stiger.
Jag undra om de är djupt schizofrena politiker som styr i Skåne? För samma gäng har inga problem att ta till brösttonerna och berömma sig själva för allt de gör för miljön. De verkar inte kunna koppla ihop att vägutbyggnad faktiskt leder till högre utsläpp och därmed förstärker växthuseffekten. Det finns betydligt billigare sätt att både öka framkomligheten på E22;an och samtidigt minska på utsläppen av växthusgaserna. T.ex. en kraftig höjning av kilometerskatten för lastbilar. Överföring av last till järnvägen, förbättrad logistik med färre tomma lastbilar längs vägarna och minskad trafik på E22; an är några av de positiva resultaten av en kilometerskattshöjning. Det offentligas skatteintäkter torde också förbättras.
Bilkramarna förstör vår planet anser Röda Göinge.

KB1 KB2 KB3

Sydsvenskan 1 Sydsvenskan 2
BLT

Henrik

Vänsterpartiet sjunker

När ska medlemmarna i vänsterpartiet inse att den nuvarande ledningen är på väg att rasera hela partiet? I den senaste opinionsmätningen så får vänsterpartiet endast 4,7% - den lägsta siffran på två år. Det är väljarnas dom över Ohlys och partiledningens utförsäljning av partiets politik. Den senaste utförsäljningen var att v skulle ställa upp på ett gemensamt valprogram tillsammans med S och mp. Varför rösta på en trött Ohly när jag får samma politik om jag röstar på en pigg borgare som Maria Wetterstrand?
Det enda som förvånar mig är hur snabbt V närmar sig fyra procent gränsen, jag trodde att de skulle trilla under den först efter valet. Det verkar nu som att de kommer att hamna under gränsen redan till sommaren.
Byt ledning och byt politik - Nu.
Henrik
HD KD BLT SMP
Röda Malmö

onsdag 21 oktober 2009

Är det avundsjukan som ligger bakom vindkraftmotsåndet.
En markägare kan tjäna upp till 150 000 kronor årligen i arrende för ett enda vindkraftverk. Helt klart är att de väcker avundsjuka hos andra bybor som inte får del av de lättförtjänta pengarna. För jag tror att det ofta handlar om avundsjuka - de sakargument som vindkraftsmotståndarna för fram är ofta skrattretande. Argument som buller, blinkande ljus, sjunkande fastighetspriser, risk för isklumpar och andra lika knystade argument kan inte vara seriöst menade utan det måste vara något annat som ligger bakom det hetska motståndet.
Förhoppningsvis så kan kommunens politiker räkna och förstår att vindkraft är en framtidssatsning för nordöstra Skåne. Att låta den högljudda antivind opinionen vinna innebär bara att investeringarna, arbetstillfällena och vinsterna hamnar någon annanstans. Ett, två , tre, ännu fler vindkraftverk som producera energi och inkomster är vad landsbygden behöver.
Henrik
Smp1 Smp2
BLT
HD1 HD2
KB
LRF

Bluff ICA

Det verkar som om det råder en bluffkultur på Ica. Inte nog med att ICA avslöjades med att märka om köttfärsen nu kommer avslöjar Dn ytterligare en bluff. Det verkar som om att ICA-handlarna ringer runt till varandra och förvarnar om att PRO håller på att göra sin årliga prisjämförelse. Givetvis så sänker de då omgående priserna för att sen höja dem efter PRO kontroll. Tex så höjde Maxi Norsborg priderna med 20% efter kontrollen. Ett stort antal andra MAXI företag har också sysslat med likartat prismanipulation.
Undra om de kör med samma taktik när det gäller ICA-banken.
Henrik
DN
KB
KB
HD

tisdag 20 oktober 2009

Nu har vi startat budkavlekampanjen!


Satsa på gemensam välfärd - för jobb, klimat och rättvisa! Vi vägrar vara kunder på en välfärdsmarknad!" är budskapet från initiativtagarna, Nätverket för Gemensam Välfärd och LO-distriktet i Stockholms Län.

Budkavle för välfärd

Vi som undertecknat ställer följande krav gentemot regering och riksdag, landsting och kommuner i Sverige.

• Använd våra skattepengar till välfärd – inte till vinster i privata företag!
Avbryt privatiseringen inom välfärdssektorn. Vinstdrift och fri etableringsrätt för vinstdrivande företag bör inte tillåtas inom den skattefinansierade välfärden.

• Satsa på fler anställda i välfärden!
Anställ fler inom skola, kultur, vård och omsorg. En offensiv framtidsstrategi kräver fler som arbetar inom den gemensamma sektorn.

• Garantera alla en trygg försörjning!
Inkomstgarantera a-kassan och socialförsäkringarna på hög nivå. Höj försörjningsstödet så att människor garanteras ekonomisk och social trygghet.

• Genomför offensiva miljöinvesteringar nu – en ny grön giv!
Använd den gemensamma sektorn för att ta ledningen i klimatomställningen. Skapa gröna jobb inom jordbruk, förnybar energi, kollektivtrafik och energihushållning.

• Behåll våra gemensamma naturtillgångar och infrastruktur i samhällets ägo!
Verksamheten ska styras utifrån miljöhänsyn och människors behov - inte marknadens. Håll ihop järnvägsnätet - ingen ytterligare avreglering av tågtrafiken.

• Förbättra villkoren i arbetslivet!
Värna och utveckla den svenska arbetsmarknadsmodellen med kollektivavtal och ta strid inom EU för de fackliga rättigheterna. Kontrakt för offentlig upphandling ska garantera löner och andra arbetsvillkor i enlighet med gällande kollektivavtal.

• Vitalisera och demokratisera den gemensamma välfärden!
Utveckla den gemensamma välfärden genom demokratisering. Öka inflytandet från medborgare, anställda och brukare.

Här kan du skriva under budkavlen!

Satsa på gemensam välfärd - för jobb, klimat och rättvisa!

Vi vägrar vara kunder på en ”välfärdsmarknad”!


Vi som undertecknar detta upprop är upprörda över samhällsutvecklingen och oroade över den ekonomiska krisens verkningar. Fattigdom och ohälsa drabbar allt fler. Människors lika rätt till utbildning, försörjning, hälsovård och drägliga arbetsvillkor får stryka på foten när den gemensamma välfärden kommersialiseras – i Sverige och i övriga världen. Minskade skatteinkomster tvingar redan pressade kommuner och landsting till ytterligare utförsäljningar, nedskärningar och uppsägningar.

Orden som används är falska. Bakom ord som ”mångfald” och ”vårdval” döljer sig en mer ojämlik sjukvård och en pressad äldreomsorg. Bakom ord som ”ett nytt entreprenörskap” finner vi miljardvinster för enskilda bolag på energisidan, dyrare elräkningar och otillräckliga miljöinvesteringar. Med skolpeng och avknoppningar har vi fått en mer segregerad skola, där pedagogiken sällan är alternativ. När privata aktörer levererar välfärdstjänsterna urholkas demokratin genom minskad insyn, personalen blir tyst, skandaler mörkas.

Vi har fått nog. Marknadisering och avreglering undergräver den gemensamma välfärdens grundläggande mål. Det är dags att välfärden och det gemensamt ägda drivs utifrån människors behov, inte företagens vinstintresse. Det är samhällets gemensamma uppgift att ge individer möjligheter och skapa verklig valfrihet för alla – inte bara för ett fåtal. Välfärden måste vara en social allemansrätt. Använd våra skattepengar i välfärden – inte till vinst i privata företag!

Men vår oro handlar också om klimatkrisen. Den nuvarande ekonomiska krisen löper parallellt med ett hot mot oss alla. Utsläpp av växthusgaser måste ner genom kraftfulla satsningar på förnybar energi. Samhället måste styra konsumtionen och produktionen till det ekologiskt hållbara. Klimatet ska inte vara en handelsvara. Det behövs nationell och internationell lagstiftning som gör att vi uppfyller FN:s klimatmål. Använd den gemensamma sektorn till att ta ledningen i klimatomställningen!

Det behövs en nationell handlingsplan för allas rätt till arbete och bättre villkor i arbetslivet. Bolagisering och privatisering av den gemensamma sektorn är också allvarliga hot mot våra jobb. Människor kan och vill ta ansvar, men nekas detta genom toppstyrning och kortsiktiga avkastningskrav. Vi ser stora behov av samverkan mot ekobrott och social dumpning då företag alltmer tvingas konkurrera med oseriösa metoder. Den gemensamma sektorn ska vara en förebild när det gäller att skapa goda arbetsvillkor

Människor som är trygga är friare och vågar mer. Om man vet att man klarar sin försörjning även när man blir arbetslös eller sjuk vågar och orkar man förändringar. Idag straffas sjuka och arbetslösa, istället för att under trygga former få hjälp att komma vidare i livet och bidra till samhället på sina villkor. Ersättning vid inkomstbortfall är inte bara en fråga om individens bästa, utan också en hörnsten i ett solidariskt samhälle. Skapa verklig trygghet i socialförsäkringssystemet!

Svenska folket vill ha ett välfärdssamhälle som finansieras solidariskt via skattsedeln. Gemensam välfärd bidrar till jämlikhet och är effektivt. En offentligt skattefinansierad sjukvård ger mer hälsa för pengarna än privat vård. Samhällen med bra utbildning för alla tar bättre vara på mänskliga resurser, än samhällen där utbildning är en fråga om pengar. Starka allmännyttiga bostadsföretag kan ge alla ett bra boende. Gemensamt ägande av våra naturtillgångar och infrastruktur är inte bara en fråga om att det är mer effektivt. Det är också en fråga om möjligheten att demokratiskt kunna styra samhället i en rättvis, hållbar och jämställd riktning. Hälsa, utbildning, omsorg, bostäder, vatten, kollektivtrafik och trygghetssystem är mänskliga rättigheter - inte varor på en marknad.

Vi menar att de problem vi står inför idag kan påverkas genom politiska beslut. Det går att göra andra val och skapa ett annat samhälle. Vi vill som medborgare och organisationer aktivt vara med och påverka utvecklingen. Vi startar nu en kampanj för att utveckla och vitalisera den gemensamma välfärden. Vi uppmanar alla som vill vara med och bygga ett rättvist och hållbart Sverige att ansluta sig genom att skriva under budkavlen och medverka i kampanjen.

Välfärd måste betyda att det ska gå väl på färden genom livet. Och det ska gälla alla.

Här kan du skriva under budkavlen!

Henrik

KB1 KB2

BLT

Gemensam Välfärd

LO- Stockholm


Socialistiska Partiet flyttar fram positionerna!

Kamraterna i Lund har blivit med blogg!

http://rodalund.wordpress.com/

Lägg den i dina bokmärken och bevaka!

Kampen har bara börjat...

Hej då - riksdagenJimmie Åkessons debatt artikel i aftonbladet var verkligen upplysande. Nu är det officiellt fastslaget att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Ända sedan Jimmie Åkesson och hans brödraskap tog makten i SD har de arbetat på att försöka tvätta bort rasiststämpeln. Vattenkammat partiledaren, dämpat retoriken, försökt bredda partiets politik – det mångåriga arbetet havererade i vecka. Partiledningen hängde själv ut sin smutsiga byk till allmänt beskådande.

Bröderna Kent och Ted Ekeroth rasistiska kampanj mot islam, Björn Söders skanderande på kongressen om Sverige åt svenskarna och Jimmie Åkessons förljugna rasist artikel i aftonbladet. Bockfoten var där för alla att beskåda.

Tyvärr SD men Sverige är inte Skåne. Allt det här kanske går hem hos kärntrupperna i Skåneland. Men i övriga Sverige, där SD har haft svårt att få fäste kommer veckans utspel inte att bli någon kioskvältare. Många som framtill nu har funderat på att lägga sin röst på SD kommer nu att dra åt sig öronen. Ett vattenkammat SD hade man kanske kunnat förklara för grannarna att man skulle rösta på. Men på ett renodlat rasistparti blir det svårare för ”verklighetens” folk att försvara att man lägger sin röst på.

Uppiggad av opinionsmätningarna och stärkt av de rasistiska stämningarna på kongressen gick Åkesson för långt och skrämde iväg alla smygrasister.

När Lena Posner-Körösi, ordförande för Judiska församlingen i Stockholm och ordförande i Judiska centralrådet säger så här så kan jag och många med mig bara hålla med - Jag kan utan att darra på manschetten säga att detta är förfärligt. Jag delar inte Jimmie Åkessons eller Sverigedemokraternas uppfattning i någon fråga. Det är uppenbart vad de har för historia och ursprung. Brunskjortor. Detta är populism.

De pekar ut muslimerna nu, i morgon är det judarna, sedan är det alla andra grupper. De tongångarna känner vi igen alltför väl.

Rasist SD till riksdagen, troligtvis inte – däremot så hade högerpopulist SD haft en chans.

Henrik

Läs gärna Röda malmös träffsäkra analys av SD

Röda Malmö Röda Malmö 2

DN1 DN2 DN3 DN4

Svd1 Svd2 Svd3 Svd4

KB1 KB2

HD1 HD2

BLT BLT2

BLT

KB

Svensson Röda Lidköping

måndag 19 oktober 2009

Fri sprit i kyrkan
Desperationen sprider sig inom kd. Förra valet försökt man rädda sig över 4% gränsen med kravet på sänkning av bensinskatten. Nu när fyra procent gränsen kommer närmare och närmare för varje optionsmätning som levereras, gör man nästa desperata försök. Göran tar hjälp av kamrat 40% och kräver släpp spriten fri! Kravet på fri sprit kan säkert locka vissa grupper - men vad säger kristdemokraternas kärntrupper? Det är tragiskt att se ett parti sälja ut sina värderingar för att kunna fortsätta att sitta vid köttgrytorna.
Henrik
DN
Svd
KB
HD
HD
Aftonbladet

Veckans skratt

Sverigedemokraternas vägran att ta in en annons för Socialistiska Partiet i SD-kuriren har fått ett stort genomslag i bloggosfären. Många har skrattat åt att sverigedemokraterna har fångats med byxorna nerdragna. Deras försök att framstå som misshandlade av PK-etablissemanget blir löjligt när de själv agera PK.
Som SP-Lund skriver Är det möjligen så att SD består av samma PK-etablissemang som man så ofta kritiserar?
Här r en litet urval av vad bloggosfären har att säga om SD egen "censur" , läs gärna kommentarerna.
Annonsen
Media och mångfald
Flux Blogg
BIOLOGY & POLITICS
Svd

Niklas Frykman

Arbetarperspektiv

stationsvakt

Anna-Lena Lodenius

Fajaf Blog

Bahlool

Röda Lund
Aftonbladet
debatt.passagen
Mullvaden
DN
HD
HD
HD
KB
KB
HD
KB

söndag 18 oktober 2009

GH- skolan

Det har kommit in två medborgarförslag om hur GH skolan skall kunna utvecklas. Bägge utgår från att problemen kan lösas genom utveckling. Utveckling som fodrar politiskt mod och fantasi. Så här beskriver KB det ena förslaget De föreslår att det nya området "Östra Staden" gör ett gemensamt upptagningsområde för Gustaf Hellströmskolan och Kulltorpskolan. Den ena skolan ska ta emot elever från förskoleklasser till årskurs 3, medan den andra tar barnen i årskurserna 4-6.

En sådan organisation skulle, anser förslagsställarna, skulle innebära en naturlig blandning av barn med helsvensk bakgrund och barn med invandrarbakgrund. Genom att placera två profiler, nämligen dans samt bild och form, tillsammans kan en estetisk inriktning på hela skolan skapas.
Det andra förslaget som kommer från personalen är en variant av samma förslag.
Socialdemokraternas stöd för privatisering som utvecklings möjlighet är ingenting annat än en kapitulation för en borglig ideologi. Vad ska man ha socialdemokraterna till när det inte är någon skillnad på dem och borgarna?
Så här skrev jag när förslaget först kom upp Men det bästa sättet att ta fram ett alternativ till utförsäljningen vore att genomföra ett öppet stor rådslag där elever, lärare och boende i området skulle ges möjlighet att ta fram utvecklingsidéer för GH.
Nu har det kommit goda förslag, så förhoppningsvis slänger socialdemokraterna nu sitt privatiseringsförslag i papperskorgen.
Henrik
Röda Göinge
KB

Klasskamp - ett lätt sätt att umgås!

Idag träffas Socialistiska Partiets Skånedistriktet för kongressdiskussion.

Men vi saknar dig. Delar du våra värderingar så tveka inte att höra av dig. Vi är det seriösa alternativet ute på vänsterkanten. Och vi gör politik roligt! Precis som det ska vara.

Kontaktinformation finns i marginalen om du scrollar nedåt.

Anslut dig till socialisterna!

Flykten från alliansen

Den senaste väljarbarometern från Sifo visar att de röd-gröna har ett nästan 5 procentigt opinionsövertag över högeralliansen. 49,2 % för de rödgröna mot 44,4% för de blåa. Det är glädjande att det verkar pågå en ström till vänster bland väljarna. Men frågan är, varför växer de rödgröna? Det kan knappast vara att fler och fler har blivit övertygade om att vänstern har en bättre politik - för de har ännu inte presenterat något tydligt alternativ till regeringen. Troligtvis så handlar det här om en flykt från regeringspartierna - på grund av deras misslyckade jobbpolitik. Arbetslösheten stiger och med den sjunker stödet för regeringen - tyvärr så kommer nog många att bli besvikna efter valet när de upptäcker att socialdemokraterna endast är en light version av moderaterna.
Henrik
KB
Svd
HD
Röda Malmö
Svensson

fredag 16 oktober 2009

Kamp lönar sig.

Det verkar som om Vitsjöbornas envetna kamp för att behålla sitt bibliotek kan krönas med en seger. Så här står det i den borgliga majoritetens budgetpressmeddelande när det gäller förslaget att stänga biblioteket i Vittsjö måste vi fundera på andra alternativ, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C). Kommunledningen är tydligen skakade av Vittsjöbornas totala uppslutande bakom sitt bibliotek. Det verkar som om det har blivit politiskt omöjligt att lägga ner biblioteket. Än är det inte klart men kamp lönar sig.
Henrik
Hässleholms kommun

torsdag 15 oktober 2009

Vägrar SD-Kuriren Socialistiska Partiet annonsplats?
För drygt tre veckor sedan kontaktade Socialistiska Partiet Sverigedemokraternas tidning SD-Kurirens annonsansvarige Richard Jomshof för att publicera en annons. Vi gjorde det med bakgrund av den uppståndelse som var efter att Aftonbladet vägrat SD annonsplats. Vi tänkte att den uppmärksamhet SD fått kunde göra det intressant för oss att annonsera i deras tidning. Richard Jomshof svarade oss att ”man mycket väl kan tänka sig att ta in en sådan annons”, men efter att vi skickat annonsen till SD-Kuriren har vi mötts av en talande tystnad.

Socialistiska Partiet i Lund ser ingen annan utväg än att offentliggöra denna censur från SD-Kurirens sida och undrar varför SD-Kuriren inte hört av sig. Är det möjligen så att SD består av samma PK-etablissemang som man så ofta kritiserar? Vad är man rädd för? Hycklar man inte när man å ena sidan kräver utrymme i andras tidningar, men själva inte står upp för dessa ideal när det gäller sina egna publikationer?

Socialistiska Partiet i Lund är svurna motståndare till högerpolitik i allmänhet, och Sverigedemokraterna i synnerhet. Vi är för en politisk och ekonomisk demokrati där arbete är källan till inkomst – inte ägandet. Vår strävan är att bygga upp en ny, demokratisk, solidarisk och kämpande arbetarrörelse utan pampar och fjäsk. En metod för att föra ut våra idéer är genom annonsering. Denna möjlighet verkar SD nu vilja förvägra oss.

Socialistiska Partiet i Lund
Aftonbladet
Svd Svd2 DN
Svensson
Proletär Bella
HD
KB
KB
KB

Trotten

Svåra och ljusa tider

Arbetslösheten stiger men det är inte finansspekulaterna som drabbas utan arbetarna. Den totala arbetslösheten i Sverige är nu 8 procent men inom finanssektorn är den bara 3,1 procent.
Trots det så flödar de statliga stöd miljarderna till finanssektorn. Stöd till industri och kommunsektorn däremot är svårt att hitta. Det enda som har kommit är en liten skvätt till kommunerna - men det handlade mer om ett valstöd till m+c+fp+kd än ett försök till att trygga välfärden.
Metallarbetarna har fått gå ner i lön med upp till 20% men hos spekulantbankerna som orsakade krisen stiger bonusutbetalningarna igen.
Tyvärr så har vi nog inte sett slutet regeringens miljardrullning till bankerna än. Kraschar ekonomin i Baltikum så kommer nog Borg hosta upp ett antal miljarder till till Swedbank, Nordea och de andra finansinstituten.
Det är dags att avveckla bankakuten och införa en kommunakut.
Henrik
KB
KB
HD

Blog Action Day - Climate ChangeHenrik
KB
KB

onsdag 14 oktober 2009

Bodström kvalite på svaren

Försvarsutskottets ledamöter visar sig ha bristfälliga kunskaper om FRA avslöjar Svenska Dagbladet i en undersökning idag. Flera av ledamöterna fick inte av mer än 25% rätt i ett test om grundläggande FRA kunskaper. Vad som gör det ännu allvarligare är att det var ett flervalstest - ledamöterna fick välja ett av tre alternativ. En schimpans hade fått mer än 25% rätt i den typen av test. Slumpen i ett flervalstest med tre alternativ gör att man bör få minst 33% rätt.
Men det här är väl ett ytterligare uttryck för Bodströmseriet - man ser alla andra arbetsuppgifter och sidouppdrag som prioritet ett. Tragiskt
Henrik
Svd
Svd
DN
HD
KB

tisdag 13 oktober 2009

Hoppfull start

Tolerans Hässleholm, Hässleholms nya antirasistiska förening,hade sitt första offentliga möte idag. Ett tjugotal intresserade åhörare hade kommit till ABF en gråkall Göinge kväll. De fick sig till livs en genomgång av vilka intoleranta organisationer som finns i Sverige och vilka som är verksamma här i Göinge. Efter föredraget vidtog ett livligt samtal om vad Tolerans Hässleholm skall göra framöver. Utöver att organisera Kristallnatts manifestationen och dra igång studiecirklar så beslöt vi oss för att deltaga på skyltsöndagen och där sprida info och värva medlemmar till Tolerans Hässleholm. Tolerans Hässleholm verkar kunna utvecklas till en mycket aktiv och kapabel förening.
Henrik
Tolerans Hässleholm

Fredspriset har blivit en Norgehistoria.

Fredspristagaren Barack Obama har beslutat med skicka fler soldater än tidigare angivet till Afghanistan, enligt Washington Post. Det handlar om ytterligare 13 000 personer i ickestridande funktioner. Utöver dessa så funderar han på att skicka ytterligare upp till 40 000 soldater till Afghanistan.
Krig och fred verkar vara Obamas politik. Bomba afghanerna och samtidigt erbjuda dem ekonomisk hjälp. Samtidigt som obemannade flygplan glider omkring och bombar terrorister men också många oskyldiga bönder skall andra amerikanare springa runt på marken och erbjuda hjälp att bygga upp landet som USA bombar sönder. Endast en militär kan tror att det kommer att fungera.
Ta hem soldaterna nu!
Henrik
HD
HD
SvD

måndag 12 oktober 2009

Surt som ättika - Bun!
Enligt ett beslut i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska Perstorps förstaklassare så snart som möjligt återgå till femdagars skolvecka. Perstorps kommun införde fyrdagarsvecka för ettorna på grundskolan i höstas. De försökte sälja förslaget med att det var för elevernas bästa men givetvis så handlade det om att de ville att de små barnen skulle betala krisen. Betala krisen genom att förstöra deras möjligheter till en bra utbildning. Nu har skolinspektionen satt ner foten och krävt att de återinför femdagarsveckan. Björn Persson skolinspektör säger till HD

— Vi klargjorde att detta är olagligt, det borde aldrig ha införts och vi förutsätter att det upphör så fort som möjligt.

När är "så fort som möjligt", anser du?

— Nu. Kanske efter en viss administrativ frist, säg en vecka. Men den har redan gått.

Förhoppningsvis så kan idiot experimentet avslutas omgående. Neddragningen av undervisningstiden från 27 timmar per till 22 timmar per vecka består dock, även efter arbetsutskottets beslut. Det beslutet måste föräldrar och lärare agera för att riva upp.

Henrik

HD

HD

HD

Röda Göinge

HD


Segregeringen i Helsingborg

Läser i Helsingborgs dagblad att den etniska segregeringen i Helsingborg är stor. På Närlunda har 83 procent av de yngsta barnen utländsk bakgrund, medan motsvarande siffra på Råå är 2,9 procent. Utländska medborgare bor framförallt i några resurssvaga områden som Drottninghög, Högaborg och Planteringen. Däremot så är det få invandrare i Helsingsborgs villa kvarter.— Vi känner en vanmakt.
Vi har jättestora problem med att nå fram. Familjerna vågar inte. Den etniska samhörigheten och kultur och religion leder till att man väljer att stanna, säger utvecklingsnämndens ordförande Christian Orsing (M), som befarar att utvecklingen kommer att fortsätta.
Det borgerliga styret i rådhuset har gjort försök med ombildningar av lägenheter till bostadsrätter för att få fler svenskar i områdena, men hittills har man misslyckats. Inte en enda lägenhet på Dalhem eller Söder har sålts.
Anledningen till segregationen är inte kultur och religion som Christian Orsing (M) tycks tro. Utan det handlar om ekonomi. Under de senaste 25 åren har det förts en politik i det här landet som gynnat de välbeställda, en lyckad medveten segregationspolitik som vi idag ser resultatet av. Sänkta bostadsbidrag, uteblivna låglönesatsningar, osäkrare anställningar, byggandet av sk konceptboenden för den välbeställda övermedelklassen, friskolesatsningar, sänkt akassa, avskaffade bidrag till byggandet av hyresfastigheter osv.
Att personer med låg inkomst inte bor i högstatusområden har ingenting med kultur och religion att göra utan det beror på att de kan räkna och göra en hushållsbudget - pengarna räcker inte till. Höjda bostadsbidrag vore en bra start om man verkligen vill bryta segernationen.
Henrik
HD

söndag 11 oktober 2009

Afghanistan - våra lokala allierade

En svensk soldat har skadats i Afghanistan efter en ny attack i helgen
Antalet döda ockupation soldater per år i Afghanistan
2001 - 12. 2002 - 69, 2003 - 57, 2004 - 59, 2005 - 131, 2006 - 191, 2007 - 232, 2008 - 294. 2009 - 408....
Dödstalen stiger i Afghanistan - tyvärr så dör de inte för demokrati och mänskliga rättigheter. resultatet av soldaternas kamp är att olika krigsherrar tar makten i olika delar av Afghanistan tex Gulbuddin Hekmatyar, Ismail Khan, General Rashid Dostum..


Information Clearing House
Svd
Svd
DN
DN
KB
KB
KB

lördag 10 oktober 2009

Fredspriset till Miss World nästa år?Min uppfattning om att Obama har fått fredspriset sammanfattas perfekt av Verdens Gang.
- Men låt oss ge priset till Miss World nästa år. Varje år, står Miss World på scenen och säger att hon vill ha fred i världen och en värld fri från kärnvapen, och det är naturligtvis ett härligt budskap. Obama fredsinsats hittills är ungefär lika kraftfull som Miss Worlds - tom retorik.

Sedan Barack Obama blev president 20 Januari har minst 1.373 civila dödades i Afghanistan, enligt FN. 377 soldater från den USA-ledda koalitionen Operation Enduring Freedom i Afghanistan och Irak har mist livet. Enligt siffror från Iraq Body Count har 2458 människor dödats i Irak under Obamas presidentskap.


Han har intensifierat kriget i Afghanistan och har fortfarande fångar på Guantanamo och flera andra fängelser runt om i världen.

Samma dag som Obama fick Fredspriset, vill han inleda förhandlingar för att öka antalet soldater i Afghanistan, rapporterade CNN.


- Han kan vara en god människa som individ, men han leder det största kriget i världen.

Henrik
VG1 VG2 KB HD DN1 DN2 DN3 CNN BLT KB Sydsvenskan 1 2 3 4

fredag 9 oktober 2009

Framtiden?


More American Workers Outsourcing Own Jobs Overseas

Henrik

Upprop mot rasism!

Jag har blivit uppmanad att publicera ett bloggupprop mot rasism


Jag uppmanar SSU - Hässleholm att också publicera uppropet

Skydda soldaterna - ta hem dem nu!
Två svenska soldater som ingår i ISAF styrkan skadades i samband med ett överfall på torsdagskvällen. Den ena lindrigt och den andra som tur var inte livshotande. Bägge är förda till sjukhus och ingen är skottskadad enligt försvarsmakten. Men tyvärr så kommer vi närmare och närmare den dag då svenska soldater börjar komma hem i liksäckar. Striderna i Afghanistan sprider sig norrut till den svenska sektorn. det finns ingenting som tyder på att den nuvarande strategin kommer att lyckas. Vapen kommer inte att förändra situationen i Afghanistan, inte ens om USA ökar sin truppnärvaro. Tyvärr så verkar den svenska regeringen tillhöra de internationella hökarna när det gäller Afghanistan. Nu skall de svenska soldaterna bli så kallade rådgivare åt afghanska armen och följa med dem på stridsuppdrag. Steg för steg så dras vi in djupare i konflikten, steg för steg så kommer vi längre ifrån en lösning. Det finns ingen militär lösning, endast en politisk.
Henrik
HD
DN
DN
Kilden & Åsman
Röda Malmö
Röda Göinge

Vi minns Björn Söderberg!
På måndag, den 12 oktober, är det tio år sedan syndikalisten Björn Söderberg mördades i sitt hem av nazister.

En av nazisterna som dömdes för mordet är nu ute och vill som bekant bli läkare, samt fortsätter att kartlägga oss som vill ha ett klasslöst samhälle.

Det råder ingen tvekan om att nazismen är arbetarklassens värsta fiende! Likt skadeinsekter kommer de fram i kristider och försöker splittra upp folket. Detta för att förhindra motstånd. De är inget annat är detta samhällets fotsoldater.

Mer om mordet kan ni läsa här.

Vi glömmer aldrig. Vi viker oss aldrig!

Krossa fascismen - No Pasaran!

---

För övrigt så borde Ulf Lundell fått Nobelpriset i litteratur!

torsdag 8 oktober 2009

Marknadsekonomin - Nej Tack

Läser detta i Metro - En tredjedel av svenskarna har köpt begagnade prylar på nätet Bra för den personliga ekonomin – men sämre för tillväxten i landet.

– Att så många handlar begagnat är negativt för nationalekonomin. Det innebär förlorade skatteintäkter och dämpar handeln, som är en viktig tillväxtfaktor för att ta oss ur lågkonjunkturen, säger Jens Nordfält, ekonomie doktor på Handelshögskolan i Stockholm.
Kan det kapitalistiska marknadssystemets ekologiska och ekonomiska vansinne beskrivas bättre. Hushållning av resurser hotar systemet och riskera att göra lågkonjunkturen djupare - ett vettigt ekonomiskt system skulle uppmuntra hushållning.
Henrik
Metro

Barn och ungdomar får betala!
Finalkrisens kostnader vräks nu över på barn och ungdomar. Kristianstads kommun sänker anslagen till fritidsgårdar, studieförbund, bibliotek osv. Krisen har gjort att skatteintäkterna har minskat samtidigt som utgifter för försörjningsstöd har ökat. Barn och ungdomar drabbas nu av kommunens nedskärningar men några som inte drabbas av krisen är de som orsakade krisen.
Regeringen föreslog nyligen att föräldrar skulle kunna bli skadeståndsskyldiga för de kostnader som deras barn orsakar i syfte att stärka föräldraansvaret. Det hade varit mer motiverat att göra bankerna skadeståndskyldiga för de kostnader som de orsakar. Kostnaderna för vad kostymhuliganerna orsakat den svenska ekonomin är tusenfalt högre än vad några stökiga ungdomar orsakar.
Så ser det svenska klassamhället ut - böter till fattiga föräldrar och miljonbonusar till kostymhuliganerna.
Henrik
KB

onsdag 7 oktober 2009

Borglig "folkhälsopolitik"Apotekets nya styrelse utnämndes idag. Ordförande blev Christian W Jansson, vd för Kapp-Ahl, ledamöter blev Lars Johan Jarnheimer fd Vd för Tele2, Kristina Schauman som bland annat har arbetat för Carnegie och Elisabeth Wenzlaff från Volvo. En klädkrängare, en telefon försäljare, en bankspekulant och en från bilföretagen. Den nya inriktningen lär handla om hur man skall kunna kränga så många piller som möjligt. Christian W Jansson har redan gått ut och talat om att apoteket kommer att expandera utomlands. Sälj, sälj, sälj lär bli det nya mantrat. Folkhälsoperspektivet försvann samtidigt med privatiseringen.
Jag hade känt mig betydlig tryggare med Apoteket om styrelsen hade innehållit doktorer och sjuksköterskor. Människor som inte primärt är intresserade att sälja vad som helst till vem som helst.
Henrik
Apoteket
Svd
HD

Föreningen Afghanistan- solidaritet - Upprop för att hemkalla de svenska truppernaUpprop för att hemkalla de svenska trupperna

Vart är Sverige egentligen på väg ?

Sedan årsskiftet 2001/02 har Sverige trupper i Afghanistan.
250 man ingår i den Nato-ledda International Security Assistance Force, ISAF. Regeringen utvidgar nu den svenska militära insatsen. Vi protesterar mot Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan. Det strider mot den traditionella svenska neutralitetspolitiken och 200 års fredlig utrikespolitik.

I praktiken har Sverige, för första gången i modern historia, dragits in i ett krig där mänskliga rättigheter dagligen kränks och där civila dödas i dagliga bombningar. USA har öppet förklarat att det inte respekterar Genèvekonventionen i Afghanistan och har som ockupationsmakt förhindrat att krigsförbrytare lagförs. ISAF är ingen FN-styrka, utan en Nato-styrka, som sedan 2006 tagit över alltmer av USAs "krig mot terrorismen".

Afghanerna behöver inte fler utländska soldater. De behöver mat, kläder, husrum, sjukvård och återuppbyggnadshjälp. De 300 miljoner kronor som Sverige årligen satsar på trupperna i Afghanistan, borde användas till en kraftig ökning av den civila hjälpen.

Vi kräver: Ta hem de svenska trupperna från Afghanistan - öka den civila hjälpen!

Hans Alfredson Bo Cavefors Peter Curman
Thage G. Peterson Tom Heyman Peter Hjukström
Gösta Hultén Stefan Lindgren Eva Moberg
Birger Schlaug Margareta Zetterström

Skriv på här
www.afghanistan.nu/